خطر ناک ترین بیماری قلب از منظر آیات و روایات (برگرفته از سخنان آیت الله مجتهدی تهرانی) .