قسمت چهارم صحبتهای "محمود احمدی نژاد" در راهپیمایی 22 بهمن 1388 . « دنیا بداند ما خواهان دوستی و همکاری هستیم ، از برخورد استقبال نمی کنیم ، اما همه ی آنها می دانند که ملت ایران هرگز زیر بار حرف زور نخواهد رفت و در مقابل تمام دنیای پوشالی آنها خواهد ایستاد ... »