تصاویری از حضور علما و مسئولین کشورمان در راهپیمایی عظیم 22 بهمن و گفتگو با آنها .