امام خمینی در مهر 57 و در نوفل لوشاتو در پاسخ به سوال خبرنگاری می گوید چنانچه این نظام ستم شاهی سرنگون شود جانشین آن فقط نظام اسلامی متکی بر آراء مردم است ، فقط جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم،اما بعضی از چهره های ملی مذهبی با اسلامیت آن مخالف هستند تا اینکه در 12 فروردین 1358 مردم در یک همه پرسی "جمهوری اسلامی ایران" را انتخاب می کنند ...