برنامه نود مورخ 19 بهمن 1388 . قسمت پنجم گفتگو با دکتر شریفی رییس کمیته انضباطی پیرامون آخرین وضعیت سعید آگین سانیا و اینکه آیا رییس کمیته انظباطی به سحر و جادو اعتقاد دارد یا نه و... به مدت 10:33 .