برنامه نود مورخ 19 بهمن 1388 . محمد مایلی کهن سرمربی محترم تیم سایپا پس از باخت مقابل ذوب آهن در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و گفت ... .