برنامه نود مورخ 19 بهمن 1388 . اخبار نود شامل آخرین رویداد های رخ داده در فوتبال کشور در هفته ای که گذشت .