قسمت نهم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون فرار محمدرضا شاه در دی ماه 1357 و روی کار آمدن دولت بختیار و استعفا سید جلال تهرانی از شورای سلطنت و دیدار او با امام خمینی ... .