قسمت هشتم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، که به مصاحبه و بیان خاطره از زبان یکی از مردمان دهکده نوفل لوشاتو پیرامون دیدار با امام خمینی و آشنایی با همسرش می پردازد و همچنین گزارش ها و فیلم های مفسر و خبرنگار شبکه دوم آلمان از حال وهوای محرم در ایران و نشان دادن فیلم ها به امام خمینی و... .