حکایت جوانی که با بدن برهنه روی ریگ های داغ حجاز می خوابید و...(برگرفته از سخنان آیت الله مجتهدی تهرانی) .