نکاتی در باره بند ناف پس از به دنیا آمدن نوزاد . « بند ناف بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد باید دارای چه شرایطی باشد و وظیفه ی پدر و مادر چیست ... » .