آغاز ترورهای خونین در اردیبهشت 58 ، شهادت آیت الله مطهری در 12 اردیبهشت 58 ، پیام امام خمینی: اسلام با این خونها زنده‌تر می‌شود؛‌ هدف از ترور مطهری و مفتح؛ تجلیل امام از غیرت و ایمان تبریزی ها در 19 آذر 58؛ تصمیم سازی:دادن اطلاعات غلط به خواص ....؛ تاکتیک منافقین برای هدایت غیر مستقیم بنی صدر؛ منافقین و تاکتیک مظلوم نمایی: درخواست دیدار با امام خمینی؛ پاسخ کوبنده امام به درخواست منافقین برای دیدار وی در 21 اردیبهشت 1360 و ...