ششمین قسمت از خاطرات عزت الله شاهی از مقاومت های مثال زدنی اش و شگردهایی که در مقابله با شکنجه های ساواک به کار برده است و بیان سرنوشت شکنجه گرانش پس از پیروزی انقلاب .