نوحه سینه زنی واحد در سوز شهادت غریب مدینه حضرت امام حسن مجتبی (ع) . « از بس بزرگ بوده غم کوچه های تنگ ،اندازه اش غم همه کربلا نبود / آن را که دید زینبم از محتوای تشت، این تازه غیر گوشه ای از آن بلا نبود .... » .