قسمت چهارم از خاطرات مبارزات آقای عزت الله شاهی یکی از سرشاخه های مبارزین انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی ، در تشریح شکنجه های خاص ایشان توسط ساواک .