ذکر مصیبت شهادت جانسوز حضرت امام حسن مجتبی (ع) به زبانحال صاحب عزا حضرت مهدی (عج) توسط مداح اهل بیت میر داماد . « یا امام حسن ! روزی که با اشکا مرحم می سازم / صحنتو خودم با دستام می سازم .... ».