قسمت اول از خاطرات دوران سخت مبارزه آقای عزت الله شاهی یکی از سر شاخه های مبارزین انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی از زبان خود ایشان . در این قسمت به تشریح فعالیت های مبارزاتی خاص ایشان پرداخته شده است .