قسمت دوم از خاطرات دوران سخت مبارزه آقای عزت الله شاهی یکی از سرشاخه های مبارزین انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی با موضوع تشریح چگونگی ترور شعبان بی مخ توسط او و دیگر فعالیت های ایشان تا قبل از دستگیری توسط ساواک .