مستند شاخص ، قسمت نهم : اولین توصیه امام هنگام بازگشت به میهن: تقومو لله ؛ وحدت کلمه رمز پیروزی ؛ رنج اختلاف،‌گنج اتحاد؛‌ پیامی در 15 اردیبهشت 58: ملت از وحدت خود پاسداری کند ؛ ایجاد تفرقه به اسم دفاع یا نقد دکتر شریعتی ؛ اولین پیام به حجاج ایرانی در بیت الحرام در 7 مهر 58 : واعتصمو بحبل الله و .... ؛ تلاش دشمن برای ایجاد دو دستگی پس از انتخابات و ...