گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، الحاق " عبیدالله ابن عباس" ، سردار سپاه امام حسن (ع) به معاویه به طمع پول و مقام و تاثیر آن در سپاه امام (ع) .