گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، امام حسن (ع) پس از اینکه معاویه از بیعت با امام سر باز زد و همچنان به فتنه گری علیه امام و مردم اقدام می کرد ، به کوفیان فرمان دادند تا برای نبرد آماده شوند .