گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، با آمادگی مردم برای جنگ با معاویه و اتمام حجت امام حسن (ع) با معاویه ، حضرت دستور جهاد را صادر کردند .