تشریح اوضاع ایران در هنگام حمله نیروهای خارجی به ایران در زمان حکومت رضا خان و واکنش رضا شاه در مواجهه با این تجاوز، از زبان " حسین فردوست " یکی از نزدیکان صمیمی " محمد رضا پهلوی " . قسمت دوم .