تشریح اوضاع ایران در هنگام حمله نیروهای خارجی به ایران در زمان حکومت رضا خان و واکنش رضا شاه در مواجهه با این تجاوز، از زبان حسین فردوست یکی از نزدیکان صمیمی محمد رضا پهلوی . قسمت اول .