قسمت دوم از داستان نفوذ « ارنست پرون » جاسوس انگلیسی در دربار پهلوی و دخالت های او در مناسبات مملکتی و انعطاف " محمد رضا پهلوی " در برابر خواسته ها و توهین های او ، از زبان " ارتشبد حسین فردوست " .