سرودی ماندگار با صدای استاد محمد نوری . « ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس، چه سفرها کرده ایم / ما برای بوسیدن خاکستر قله ها، چه خطرها کرده ایم / ما براي آنکه ايران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ايم / ما براي آنکه ايران گوهري تابان شود، خون دلها خورده ايم / ما یرای بوئیدن بوی گل نسترن، چه سفرها کرده ایم ... » .