قسمت اول از خاطرات مبارزات آیت الله مهدوی کنی ، از ابتدای مبارزه تا تبعید به بوکان .