گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، ابراز احساسات مردم نسبت به امام حسن (ع) قسمت اول .