گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، عده ای از یاران امام(ع) که در دستگاه معاویه نفوذ دارند سعی می کنند که یکی از یاران در بند امام حسن (ع) را نجات دهند .