برنامه جالب و دیدنی ذهن برتر، در مورد خلاقیت و درست زندگی کردن و هدف های بزرگ .