سرود زیبای « داشتن دوستای خوب ، آی که چه کیفی داره / دوستی یه باغ نورِ ، یک باغ پر از ستاره » .