بیان خصوصیات اخلاقی «حسینی» یکی از مخوف ترین شکنجه گران ساواک و تشریح نحوه برخورد او با مبارزین انقلاب، از زبان برخی مبارزین شکنجه شده .