برنامه " به سمت خدا " ،سخنان خانم دکتر نیلچی‌زاده ، در پاسخ به خانمی که از بدبینی شوهرش ناراحت است و ریشه یابی احتمالی عواملی که این سؤظن را شکل می‌دهد و ... .