در یک مسابقه اتومبیل رانی، یکی از شرکتها به دلیل اینکه ماشین خیلی قوی و خطرناکی تولید کرده اند دنبال راننده برای شرکت در مسابقه می گردند ، گوریل انگوری و بیگلی بیگلی این مسئولیت رو قبول می کنند و ... .