خیلی مواقع شده که به صفحاتی با متون بسیار طولانی در اینترنت برخورد کرده ایم ولی حال و حوصله یا وقت مطالعه کل متن را نداریم و مایل هستیم که در وقتی دیگر صفحه را مطالعه کنیم ، در این کلیپ روشی آموزش داده میشود که بر اساس آن می توانید صفحه مورد نظر را در آینده و بدون نیاز به اتصال به اینترنت باز کنید و استفاده نمایید .