چیزهایی که به گفته روایات ، باید حتی از دوستان خود نیز مخفی نگه داشت ، از زبان گیرای آیت الله مجتهدی تهرانی .