برنامه جالب و دیدنی ذهن برتر ، در مورد خلاقیت و استعدادها و تجربیات افراد موفق ، از پیشنهادات یک کارگر ساده هتل گرفته که باعث پیشرفت و توسعه فوق العاده هتل شده تا ... .