قسمت نهم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون حوادث آبان 57 و دیدار های هفتگی امام در نوفل لوشاتو و صحبت های مردم و سیاستمدارن آن زمان درباره امام خمینی(ره)و ... .