برنامه جالب و دیدنی ذهن برتر، در مورد خلاقیت و استعدادها و تجربیات افراد موفق و نکاتی در مورد تمرکز ... .