مستند جنایات خان های دوران طاغوت پهلوی در روستاهای ایران ، کاری به کارگردانی شهید سید مرتضی آوینی در سال 1359 ، همراه با مصاحبه هایی از دوستان شهید آوینی درباره نحوه ساخت و پخش این مستند، با وجود بر سر کار بودن بنی صدر .