سرود خاطره انگیز دوران انقلاب « مقدمت را اماما شهیدان / با نثار تن خود گشودند / خونشان فرش راه تو بادا / عاشق پاک راه تو بودند / آمدی با پیامت خمینی / از رهایی و از غم سرودی ... » .