قسمت دوم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون خارج شدن امام از نجف اشرف و حضور در نوفل لوشاتوی پاریس به همراه گفتگو با سیاستمداران آن زمان از جمله وزیر امور خارجه فرانسه و همراهان امام و... .