قسمت اول از مستند " اندرونی دربار " ، دربار به روایت نزدیکان دربار ، از زبان " مسعود انصاری " پسرخاله فرح پهلوی .