بیان نحوه شکنجه آقای جلال رفیع در بازجویی های ساواک ، از زبان خود ایشان . همراه با تصاویری باز سازی شده از شکنجه ها .