نماهنگ ارزشمند از شهید گرانقدر آیت الله دکتر مفتح « ای مفتح بزرگ علم / ای مفسر سترگ دین / ای گذشته از سر گمان / ای رسیده تا دل یقین / بارها غبار جان ، به علم روشن تو پاک شد .... » .