تولد موفقیت آمیز 2 بزغاله ترانس ژن در موسسه رویان ، که حاصل 3 سال تحقیق محققان مختلف است و در شیر آنها پروتئین فاکتور 9 وجود دارد که برای ... .