سومین جلسه دادگاه اغتشاشگران حرمت شکن عاشورادر دادگاه انقلاب تهران « از متهمان حاضر در جلسه دادگاه 5 نفر به محاربه و 11 نفر به اجتماع و تباني عليه امنيت ، تبليغ عليه نظام به قصد بر هم زدن امنيت کشور متهم شدند ... » .