کلیپی مستند و قدیمی در مورد حملات و استفاده های روسیه و استعمارگر پیر انگلیس از ایران در سالهای 1906 میلادی به بعد .