کلیپی در مورد اهمیت استراتژیک موقعیت جغرافیایی ایران و سیاست های اقتصادی محمد رضا پهلوی و تاکید کشور های بیگانه بر محافظت از تنگه ی هرمز به عنوان شاه راه حیاتی جهان ، توسط نیروهای ایرانی .