کلیپی مستند و قدیمی در مورد وضعیت اقتصادی ، بهداشتی و امنیتی مردم ایران در دوره خان سالاری و سلطنتی ایران .